CatalàEspañolEnglish
 Edita Traducció

Nota Legal

  1. QUI SOM?
  2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS
  3. ÚS CORRECTE DEL WEB
  4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
  5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT
  6. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB
  7. OBSERVACIONS DE L'USUARI
  8. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS
  9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

 
1) QUI SOM?

JustPresents , S.L..

Adreça: Avinguda Conflent, Naus 4 jo 5 – 08915 Badalona.

N.I.F.:

telèfon: 93.3118051

La direcció de correu electrònic: info@justpresents.com

Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al voltant 23.827, foli 45, Hoja número B-62.284.

 


2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

El presente documento (en adelante denominado como Aviso Legal) tiene por objeto regular el uso del web site (en adelante denominado como web) que JustPresents pone a disposición del público en la URL http://justpresents.com.

La utilización del web por un tercero le atribuye la condición de Usuario y, supone la aceptación plena por dicho Usuario, de todas y cada una de las condiciones que se incorporan en el presente Aviso Legal.

JustPresents puede ofrecer a través del web, servicios o productos que podrán someterse a unas condiciones particulares sobre las cuales se informará al Usuario en cada caso concreto.

 


3) ÚS CORRECTE DEL WEB

El Usuario se compromete a utilizar el web, los contenidos y servicios de conformidad con la Ley, el presente Aviso Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del web per altres Usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, canvi, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el web de JustPresents.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals JustPresents presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de JustPresents o de tercers.

 


4) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de JustPresents i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la web.

igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la Llei.

JustPresents no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis oferts en la mateixa.

per això, l'Usuari reconeix que la reproducció (excepte per a ús privat), distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de JustPresents o del titular dels mateixos.

 


5) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

5.1. Responsabilitat per l'Ús del Web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant Justpresents , seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.

Tot i que JustPresents emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació fefaent al web, això no garanteix la inexistència de possibles inexactituds, errors i / o omissions.

L'usuari és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra JustPresents basada en la utilització per l'Usuari del web. Si és el cas, l'Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a JustPresents amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

5.2. Responsabilitat pel funcionament del web

JustPresents exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a JustPresents .

Així mateix, JustPresents també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de JustPresents .

JustPresents està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

5.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el web poden conduir a l'Usuari a altres web gestionats per tercers.

JustPresents declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.

JustPresents queda exonerada de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

 


6) POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

6.1. A través de formularis

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i sense perjudici del que indica cada un dels formularis del web, JustPresents informa a los Usuarios que los datos personales que facilite o a los que JustPresents acceda como consecuencia de la prestación del servicio van a ser incorporados a un fichero de datos de carácter personal titularidad de JustPresents , con domicilio en Avinguda Conflent, Naus 4 jo 5 , 08915 Badalona. (Barcelona) debidamente declarado ante la Agencia de Protección de Datos con la finalidad de poder gestionar su solicitud y participación en la web y enviarle cualquier información posterior de carácter publicitario sobre los productos comercializados por JustPresents , incluso por medios electrónicos. Així mateix, de conformidad con lo establecido en la LOPD, se entiende prestado su consentimiento para el tratamiento de los datos personales suministrados exclusivamente para los fines anteriormente mencionados. No obstante, en caso de que el Usuario no desee recibir comunicaciones comerciales, rogamos lo indique en la casilla habilitada a tal efecto en el formulario de recogida de datos. JustPresents informa a los Usuarios de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida al domicilio anteriormente indicado o bien dirigiendo una solicitud por correo electrónico a info@justpresents.com.

En caso de que el Usuario emplee la figura del apadrinamiento de modo que pueda invitar a sus familiares y amigos para que se conviertan en Usuarios de la web, el Usuario, empleado de JustPresents , garantiza haber recabado el consentimiento previo de dichos familiares y amigos para el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de JustPresents y se compromete a informarles acerca de los extremos exigidos por la normativa vigente. Així mateix, el Usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados y se responsabilizará de comunicar a JustPresents cualquier modificación de los mismos.

JustPresents establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal en la forma legal y reglamentariamente prevista.

 


7) OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'Usuari garanteix que la informació, material o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades a JustPresents a través del web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

la informació, materials o observacions que l'Usuari faciliti a JustPresents , es consideraran no confidencials, reservant JustPresents el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

 


8) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS

JustPresents es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d'ús del web. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web, por lo que deberá leer periódicamente dichas condiciones de uso.

 


9) LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepancia en la interpretación o aplicación del presente Aviso Legal, los Juzgados y Tribunales que, en su caso, conocerán del asunto, serán los que disponga la normativa legal aplicable en materia de jurisdicción competente, en la que se atiende, tratándose de consumidores finales, al lugar del cumplimiento de la obligación o al del domicilio de la parte compradora.

En el caso de que se trate de una empresa, ambas partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de Barcelona (Espanya).