CatalàEspañolEnglish
 Edita Traducció

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1) Objecte i àmbit daplicació

Les presents Condicions Generals tenen com a objecte regular la relació entre JustPresents, S.A. (en endavant, JustPresents i/o la Companyia) y Vd. (en endavant, el Client), relatives a totes les transaccions realitzades a la botiga online de la Companyia.

JUSTPRESENTS és una companyia espanyola, registrada al Registre Mercantil de Barcelona, Un argument B-62.284, Tomo 23.827, Foli 45,, con número de CIF B59168468 y domicilio social en Avinguda Conflent, Naus 4 jo 5, Badalona 08915 (Barcelona).

Qualsevol incidència, queixa o reclamació referida a una compra realitzada a través del web, ha de comunicar a l'adreça de correu electrònic: info@justpresents.com.

 

2) exclusions

Queda prohibida la venda de begudes alcohòliques de qualsevol graduació a menors de 18 anys.

Així mateix, els productes oferts per JustPresents a través de la botiga en línia de la Companyia no van dirigits als països en què el consum de begudes alcohòliques estigui prohibit.

3) Acceptació i prova d'acceptació

L'adquisició dels productes s'ha de fer a través de l'activació del botó COMPRAR que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de compra, i expressa l'acceptació total de les presents Condicions Generals amb anterioritat a l'adquisició dels productes, sense que li siguin aplicables les novetats que es puguin produir en les clàusules de les condicions generals amb posterioritat.

Si el Client desitja llegir amb més deteniment les condicions generals, podeu imprimir en paper o desar el document en format electrònic.

JustPresents remetrà al Client, una vegada acceptades de forma expressa les presents Condicions Generals, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic, o correu certificat amb justificant de recepció abans que es compleixin 24 hores de la compra.

JustPresents us informa que arxiva els documents electrònics en què queden formalitzades les compres.

En cas que el Client cometés un error en enviar les dades podrà modificar-les a l'Apartat d'Atenció al Client trucant al 93 311 80 51. Si la dada modificada fa referència a l'adreça postal on el Client ha sol·licitat que se li lliuri el producte adquirit, sempre que el producte no hagi estat enviat, aquest enviament es realitzarà a la nova adreça indicada. En cas contrari, el Client haurà d'esperar que el lliurament es faci efectiu i iniciar posteriorment els tràmits de devolució oportuns., segons es detalla en l'apartat 4.4.siguiente.

 

4) preus, Forma de Pagament, Lliurament i Desistiment

4.1 preus

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda incloent tots ells l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit)i els altres impostos que puguin correspondre.

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l'oferta.

JustPresents es reserva el dret d'efectuar al web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i serveis en funció del mercat.

Les despeses d'enviament corresponents sempre s'indiquen a la comanda. En els enviaments realitzats a països no pertanyents a la Unió Europea, JustPresents no assumirà les despeses corresponents a impostos i aranzels duaners propis de cada país.


4.2 Forma de pagament

Un cop el Client hagi confirmat l'adquisició del producte, haurà de procedir al pagament de l'import indicat. Les compres es poden pagar per qualsevol dels mitjans següents, a saber:

Per mitjà de la passarel·la de pagament de l'entitat BBVA a través de Redsys.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa. Les següents activitats estan prohibides en virtut delos programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, comerciant, Titular de la targeta, o targetes

les següents activitats també estan prohibides explícitament:

«- Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys »

Contra reemborsament.

 

El pagament es carregarà al compte del Client en el moment d'adquirir el producte o en el termini màxim de [introduir termini]a comptar des de l'esmentat moment. La targeta amb la que s'efectuï el pagament haurà d'estar associada a una entitat financera emissora que sigui un banc o caixa d'estalvis. En el pagament, a través del servei RedSys , el Client passareu al lloc web oficial de RedSys perquè introdueixi la modalitat de pagament i les dades necessàries per a l'efectivitat del mateix.

 

En qualsevol cas, per a cada adquisició d'un producte, el Client haurà de proporcionar la informació sol·licitada que es tramitarà per mitjà de “passarel·les segures de pagament on line”. JustPresents garanteix al Client que no guarda dades confidencials relatives al mitjà de pagament utilitzat un cop confirmat i finalitzat el procés d'adquisició. Les entitats bancàries amb què JustPresents tingui subscrits acords per a la prestació del servei de pagaments a través de les conegudes com a “passarel·les segures de pagament on line” són les úniques que poden tenir accés a aquestes dades per a la gestió dels pagaments i cobraments. En fer-se el pagament, el Client és dirigit a la interfície segura (https) de l'entitat bancària a qui es facilita les dades de la targeta i valida l'operació, de forma no accessible a tercers.

 

Amb la finalitat que JustPresents pugui dur a terme les gestions oportunes, el Client notificarà a JustPresents, com més aviat millor, qualsevol càrrec indegut o fraudulent. Aquesta notificació podrà realitzar-la a l'adreça de correu electrònic o mitjançant una trucada al número de telèfon, que a aquest efecte indiqui JustPresents.

 

4.3 Lliurament

Els lliuraments s'envien a l'adreça de lliurament que el Client indica, en un termini 24 – 72 hores per a lliuraments a la Península Ibèrica i de 4 dies per a les illes Balears per als productes en estoc.

Si el Client no rebés la comanda en el termini indicat, pot posar-se en contacte amb JustPresents a través de la secció de Contacte de la pàgina web.

 

4.4 Desistiment

JustPresents garanteix al Client la possibilitat d'anul·lar la comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per enviar-la.. En cas contrari haurà d'esperar a rebre la comanda per tramitar-ne la devolució.

El Client disposarà dun termini de set dies hàbils des de la formalització de la compra per resoldre el contracte.

El Client comunicarà a JustPresents dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el desig d'exercitar el dret de desistiment del contracte.


La comanda tornada haurà de ser lliurada juntament amb l'albarà de lliurament i, si escau, factura emesa per JustPresents, corrent JustPresents amb les despeses de devolució. El Client podrà tornar qualsevol article que hagi comprat a JustPresents sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original.

 

Un cop tramitada la sol·licitud de desistiment, es procedirà a l'abonament d'aquelles quantitats desemborsades pel Client el més aviat possible i, en tot cas, dins dels trenta dies següents a la sol·licitud de desistiment rebuda. Addicionalment, se li remetrà confirmació documental de la mateixa, així com de l'acceptació de la sol·licitud de desistiment.


Si un producte diferent del sol·licitat pel client fos lliurat per error de JustPresents, se us lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense cap càrrec addicional per al Client.


Si un producte hagués arribat al client trencat, danyat o en males condicions, JustPresents es farà càrrec de recollir-lo al vostre domicili, substituint-lo per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals.


Per a qualsevol reclamació o consulta podeu adreçar-vos a la següent adreça de correu electrònic:info@justpresents.com

 

5) Llenguatge

L´idioma en què es perfeccionarà el contracte entre JustPresents i el Client serà el castellà, català o anglès en funció de l'idioma seleccionat a la web.

6) Responsabilitats de JustPresents

JustPresents garanteix la qualitat del servei contractat a través de la pàgina web.
Queden garantits tots els drets que les lleis en vigor garanteixin als consumidors i usuaris.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions Generals podrà donar lloc a la devolució dels productes o cancel·lació dels Serveis adquirits pel Client.

7) Responsabilitats del Client

El Client s'obliga a fer un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a JustPresents producte de la incorrecció dels mateixos.

Així mateix, el Client es compromet expressament a no destruir, canvi, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web.


L´Usuari es compromet a no obstaculitzar l´accés d´altres usuaris al servei d´accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

 

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de JustPresents o de tercers.

 

L'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis oferts al mateix.

8) Dades

 

8.1 Dades personals i comunicacions comercials

Us informem que les vostres dades personals formaran part d'un fitxer titularitat de JustPresents amb la finalitat de gestionar i atendre la vostra comanda, així com per remetre-li informació sobre els productes que elaborem i distribuïm, tant per mitjans postals com electrònics.

Els tractaments de dades que es produeixin com a conseqüència dels serveis oferts per JUSTPRESENTS estaran subjectes a la Nota Legal de la web.

Podeu exercitar els vostres drets d'accés, en cas que l'Usuari no vulgui rebre comunicacions comercials, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques, enviant un correu electrònic a l'adreça info@justpresents.com o una carta adreçada a: JustPresents, S.L., Avinguda Conflent, Naus 4 jo 5
Badalona 08915. Barcelona

9) Propietat Industrial i Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les creacions, marques, logotips, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts a la pàgina web de JustPresents corresponen en exclusiva a JustPresents oa tercers que han autoritzat la seva inclusió a la pàgina web. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de tals creacions, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de JustPresents o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que els puguin correspondre en l'exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el Client pot accedir a través de la web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. JustPresents no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions de tals drets que pugui cometre com a usuari.

La infracció dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com una acció constitutiva de delicte tipificada als articles 270 i següents del Codi Penal.

 

 

10) Jurisdicció i Llei aplicable

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, per això haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús, per això haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús, per això haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús, per això haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús, per això haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús, per això haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús, per això haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

En cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, per això haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús, per això haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús, per això haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús (Espanya).